کتاب خشم و عصبانیت

مباحث و مسائل گفته شده در این کتاب درباره خشم و عصبانيت،علل و عوامل آن، تصورات و توهمات در باره خشم و عصبانیت در فرهنگهای مختلف و اداره کردن خشم و عصبانیت و آرام شدن می باشد که با توجه به مطالب علمیِ به روز تحقیق شده است.

جزئیات بیشتر

محصول جدید

30,000 تومان بدون مالیات

22,500 تومان به ازای 1

اضافه به علاقمندی

جزئیات

  خشم و عصبانیت               فصل 1                        


 تعریف خشم--------------------------------------------------- 17

 

  مشخصات و ویژگی‌های فرد عصبی      فصل 2               


 تعریف عصبانیت------------------------------------------------ 17

 مورد 1) فرد عصبی با واقعیت و حقیقت سر جنگ و جدال دارد-------- 20

 مورد 2) فرد عصبی مسئولیت را بیش از حد می‌پذیرد یـا از پذیرفتن آن

سرباز می‌زند---------------------------------------------------- 21

 مورد 3) آشفتگی و بر هم ریختن آن‌ها درباره‌ی وقت و زمان----------- 22

 مورد 4) حرمت نفس یا عزت نفس (Self-Esteem)---------------- 24

 مورد 5) اعتماد به نفس (Self-Confidence)--------------------- 26

 مورد 6) قدرت (Power)  یا (Authority)------------------------ 27

 مورد 7) حیثیت و آبرو------------------------------------------- 28

 مورد 8) خشم موجود در وجود آن‌ها------------------------------- 29

 مورد 9) روابط احساسی و عاطفی و مسائل جنسی------------------- 30

 مورد 10) وابستگی و اعتیاد او به دیگران--------------------------- 32

 مورد 11) محبت و دوستی--------------------------------------- 33

 نکاتی دیگر و بسیار مهم در مورد افراد عصبی---------- 34

 در عمق وجود فرد عصبی دشمنی و کینه و نفرت نشسته است-------- 34

 فرد عصبی موجودی است که به جهان از دیدگاه بد و منفی نگاه می‌کند 34

 کسانی‌که با فرد عصبی روابط نزدیکی دارند همیشه با نوعی تلخی و سختی

 رو‌به‌رو می‌شوند------------------------------------------------- 35

 کـارهای جهـان را مختلف و متفاوت نـمی‌بیند بلکه آن‌ها را بـد و غلط و


منفی می‌بیند--------------------------------------------------- 35

 

   علل و عوامل  خشم و عصبانیت                 فصل 3        


 زمینه‌های بسیاری برای خشمگین شدن دارد------------------------ 35

 عامل اول) زمینه‌ی ارثی و یا ژنتیکی خشم و عصبانیت---------------- 40

 عامل دوم) افراد عصبی پوست روانی ندارند------------------------- 42

 عامل سوم) درد و گرفتاری‌های فیزیکی و یا بیماری‌های فیزیکی-------- 42

 عامل چهارم) بیماری‌های روانی ( اختلالات شخصیتی) و چند راه حل--- 43

 14 مورد از انواع مختلف و متفاوت خشم و عصبانیت------ 47

 مورد 1) خشم و عصبانیت در انسان مربوط به تاریخ تکامل تدریجی انسان

 و رشد مغز و یا سیستم عصبی------------------------------------ 47

 مورد 2) همانندسازی یا الگوبرداری و تطابق (Identification)------- 52

 مورد 3) خشم و عصبانیت آموخته شده---------------------------- 55

 مورد 4) افرادی هستند که خشم و عصبانیت آن‌ها یک بازی و حقه بازی

است---------------------------------------------------------- 59

 مورد 5) ترس، اضطراب و نگرانی---------------------------------- 63

 مورد 6) شک و بدبینی------------------------------------------ 66

 مورد 7) شرم و خجالت و احساس گناه----------------------------- 68

 مورد 8) مظلوم بودن و قربانی شدن-------------------------------- 72

 مورد 9) خودخواهی، خودپرستی و خودپسندی--------------------- 74

 مورد 10) افرادی که به علت خشم و عصبانیت بـه انـزوا و گوشـه‌نشینـی

 و کناره گیری روی آورده‌اند--------------------------------------- 77

 مورد 11) کسانی که جهان را ملک شخصی خودشان می‌دانند--------- 79

 مورد 12) خشم و عصبانیتی که در برخی افراد به عنوان یک جزء اساسی

و اصلی از وجود آن‌ها همیشه با آن‌ها است-------------------------- 80

 مورد 13) خشم و عصبانیت به دلیل استقلال و آزادی---------------- 84

مورد 14) خشم و عصبانیت اخلاقی--------------- 86

 هیچ پدر و مادری حق ندارند از دست فرزندشان عصبانی شوند -------- 89

 زندگی سخت و مشکل است-------------------------------------- 90

 زندگی با در و رنج همراه است------------------------------------ 91

 اختلاف با دیگران----------------------------------------------- 92

 ما در دنیای تفاوت ها زندگـی می‌کنیم نه در دنیای خوب و بد یا درست

و غلط--------------------------------------------------------- 93

 مردم دنیا به‌طور کلی به چهار شیوه با خشم برخورد می‌کنند----------- 95

 علت یا علل خشونت، جرم و بزه‌کاری------------- 100

 10 مورد به صورت قدم‌های مشخص که در ذهن افراد خشمگین

و عصبانی دیده می‌شود-------------------- 101

 مروری دقیق‌تر به مراحل دهگانه--------------- 105

 فـردی که می‌گوید من به آرزو، هـدف، خـواسته، نیاز، حق و سهم خودم

نرسیدم-------------------------------------------------------- 105

 من حال و احساس بدی دارم و درد و رنج می‌کشم------------------ 107

 شما به حریم، حدود، حقوق و سهم من تجاوز کردید----------------- 108

 شما علت، سبب و موجب گرفتاری‌های من هستید------------------- 109

 نظـر و ادعـای کسـانـی مـی‌باشـد کـه مـی‌گـویند تـو نبـاید ایـن کـار

را می‌کردی----------------------------------------------------- 111

 شـما رفتـار مختلـف و متفـاوتی نـداشـته‌اید بلکـه رفتـار بـد و غلطـی

داشته‌اید------------------------------------------------------- 113

 من با بازیِ ذهنی مطلب را دگرگون می‌کنم------------------------- 114

 فرد بد و آدمِ بد باید مجازات شود--------------------------------- 116

 مــن حـق دارم حتـی بــرخی اوقــات وظـیفه دارم شــما را تـنـبیه

کنم----------------------------------------------------------- 118

 مورد بعد این بود که، آن‌گونه که بخواهم شما را تنبیه می‌کنم---------- 119

 اشـاره‌ای بـه فعالیت‌های ذهنی فـرد خشـمگین و عصـبانی

و چگونگی کاهش خشم و عصبانیت------------------------------ 122

 اگر فرزند ما با نمره‌ی بدی از مدرسه به خانه آمده است--------------- 125

 از مخلوط کردن موضوع‌ها و مطالب باید خودداری کرد--------------- 125

 از بـه کار بـردن کلمـات کلـی مـانند همیشـه، هـرگز و هیـچ وقت بـاید

خودداری کرد--------------------------------------------------- 126

 در بسیاری از موارد نگران تکرار حادثه هستیم----------------------- 126

 آیا انتظار و توقع ما واقعی بوده است؟------------------------------ 127

 باید خودمان را به جای دیگری بگذاریم---------------------------- 127

 بـاید این واقعیت را بدانیم که گـذشت زمان در این‌گونه مـوارد به نفع ما

می‌باشد-------------------------------------------------------- 129

 تصـورات، تـوهمات و بـاورها در فرهنگ‌های مختلف در مورد

خشم و عصبانیت------------------------ 130

 تصور و توهم 1) افراد خشمگین و عصبانی حالشان بهتر می‌شود------ 131

 تصور و توهم 2) در آینـده بـه دلیـل خشـم و عصبـانی شـدنش کـمتر

 خشمگین و عصبانی می‌شود------------------------------------- 131

 تصور و توهم 3) بسیاری از مـا به بهـانه‌ای، درگیرِ بـازی شـرف و غیرت

می‌شویم------------------------------------------------------- 132

 تصور و توهم 4) اگـر به عصبانیت و یـا رفتار بـدِ دیگری پـاسخ نـدهند

 تصور می‌کنند که دیگران آن‌ها را بد می‌دانند------------------------ 132

 تصور و توهم 5)  مـن نباید دیگـران را بـه خـاطر ایـن‌که به من کمـک

نکردند یا کاری که باید انجام می‌دادند را انجام ندادند سرزنش کنم------ 132

 تصور و توهم 6) اگــر پاــسخ رفتـار بـدِ دیگری را نـدهیم در حقیقیت

پذیرفتم که تقصیر و گناه از ما بوده است---------------------------- 133

 تصور و توهم 7) اگـر عصبانی نشـویم دیگری بـرنده شده و ما شکسـت

 خورده‌ایم------------------------------------------------------ 133

 تصور و توهم 8) به این نتیجه می‌رسیم که هیچ کسی زندگی بدی مانند

من نداشته است------------------------------------------------ 134

 تصور و توهم 9) اگـر بـرای من یا خانواده یا عزیزانم اتفاق بـدی افتاده

آن وقت زندگی دیگر ارزش و اهمیتی ندارد-------------------------- 134

 تصور و توهم 10) بـه این دلیل که کوشش‌های من در گذشته به جایی

نرسیده و احسـاس درمـاندگی می‌کنم پس بهتر است کـه همه چیز را برای

 خودم و دیگران خراب کنم--------------------------------------- 134

 تصور و توهم 11) این تـوهم را داریم که دیگران بـا عصبانیت به اهداف

 خودشان رسیده‌اند---------------------------------------------- 135

 تصور و توهم 12) تصور می کنیم که فرد عصبانی درد و ترسی ندارد--- 135

 تصور و توهم 13) خـوش به حال افـراد متجاوز که توانستند آنچه را که

 می‌خواستند بدست بیاورند--------------------------------------- 136

 تصور و توهم 14) به دلیل ایـن‌که 30 یا 40 سـال عصـبانی بودم امکان

ندارد که بتوانم عصبانیت را از خودم دور کنم------------------------ 136

 تصور و توهم 15) مردم از این طریق کـه به خود و دیگران آسیب و آزار

رساندند، احساس بهتری پیدا می‌کنند------------------------------ 136

 تصور و توهم 16) این‌که هر کسی نقطه‌ انفجاری دارد و بالاخره دکمه‌ای

در وجود او هست----------------------------------------------- 137

 تصور و توهم 17) ایـن تصور کـه خشم را فقط بـا خشم مـی‌توان پاسخ

داد------------------------------------------------------------ 137

 تصور و توهم 18) ایـن‌کـه هـمه‌ی افـراد خشـمگین بیمـار و مـریـض

هستند--------------------------------------------------------- 137

عوارض خشم و عصبانیت-------------------- 139

بسیاری از افـراد، خشـم و عصبانیت خود را از یک فرد به فرد

 دیگر منتقل می‌کنند--------------------- 141

 خشم و عصبانیت را از کجا آموخته‌ایم؟------------- 143

 ابراز خشم-------------------------- 148

 

                 اداره و آرام کردن خشم و عصبانیت             فصل 4          


 تفاوت اداره کردن یا کنترل و فروخوردن خشم--------- 153

 اصولاً ریشه‌ی خشم و عصبانیت در دو لغت می‌باشد------------------ 154

 باید و نباید---------------------------------------------------- 155

 تقصیر و گناه--------------------------------------------------- 155

 مرحله‌ی اول) باید با جنبه‌هایی کـه فشـار روانی- اجتماعـی ما را بر هم

می‌ریزد آشنایی داشته باشیم-------------------------------------- 156

 مرحله‌ی دوم) رسـیدن بـه مـرحله‌ای دقیق‌تر یعنی تعریف و تشخیص و

تفکیک حالی که داریم------------------------------------------- 158

 مرحله‌ی سوم) مسئله‌ی مقدار و اندازه---------------------------- 159

 نظریه‌ای تحت عنوان ABC--------------------------------------- 161

 مرحله‌ی چهارم) چرایی بر مبنای این نظریه استوار است که رفتار موجب

واکنش نمی‌شود------------------------------------------------ 165

 مرحله‌ی پنجم) مرحله‌ی ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری------------ 166

 مرحله‌ی ششم) این پـرسش مـطرح است که باید چـه می‌کردم؟ یا بهتر

 بود کـه انجام می‌دادم؟ یـا چـه باید هم اکنون انجام دهم یـا بهتر است که

 انجام دهم----------------------------------------------------- 173

 نگاهی کوتاه و متفاوت به شش مرحله‌ی قبل---------- 177

 در روابـط انسـانی معمولاً سـه رابطه قابل تشخیص و تفکیک

است----------------------------- 178

 رابطه‌ای است که مبتنی بر جنبه‌ی تصادفی است-------------------- 178

 رابطه‌ی قماری است--------------------------------------------- 178

 رابطه‌ای که مبتنی بر همکاری است------------------------------- 179

در کـار تعلیم و تربیت به جای کوشش برای باز داشتن فرزندان

 از کـار بد، آن‌ها را به کار خوب باید تشـویق کرد و به آن‌ها کار

خوب را به‌درستی آموخت------------------------------------- 180

 مرحله‌ی هفتم) بیان و طرح مسئله و مشکل با دیگری، در مسیر حل و به

 پایان رساندن آن------------------------------------------------ 182

 باید مطمئن باشم در وقت مسئله و مشکل بـه اندازه کافی از آرامش لازم

 برخوردارم----------------------------------------------------- 183

 برای بیان درست مطلب باید مطمئن باشیم که خود ما برای این کار آماده

 هستیم-------------------------------------------------------- 183

 بـاید مطمئن باشـیم طرف مقابل به اندازه‌ کافی، آمـادگی برای گفت‌وگو

درباره‌ی موضوع و مسئله دارد------------------------------------- 183

 وقت و زمان لازم------------------------------------------------ 183

 باید مطمئن باشیم که رابطه و موقعیت کاملاً برای یک چنین گفت‌وگویی

 فراهم است---------------------------------------------------- 184

 نکته‌ی مهم در زندگی زناشویی----------------------------------- 185

 اگـر تصمیم گرفتید مشـکل را با طرف مقابل در میان بگذارید باید آن را

تمام و کمال از اول تا آخر در میان بگذارید-------------------------- 186

 همیشه از حال خود بگویید--------------------------------------- 186

 معذرت خواهی و معذرت پذیری---------------------------------- 187

 بعد از این که مسئله طـرح شد و طرف مقابل شما پاسخ و توضیحی داد

 شما باید به چند نکته توجه داشته باشید--------------------------- 188

 در صورت آماده نبودن، و نداشتن شـرایط و موقعیت مناسب چه

 کاری باید کرد؟----------------------- 193

 مرحله‌ی هشتم) آرام کردن و اداره کردن خشم-------------------- 195

 مفهوم پذیرش و پذیرفتن---------------------------------------- 196

 قطع کردن رابطه و تمام کردن آن--------------------------------- 197

 بی حسی و بی احساسی----------------------------------------- 197

 باید سه اصل و قاعده را رعایت کنیم------------------------------- 198

 خشم و عصبانیت و تاثیرات آن از نظر فیزیکی--------- 201

 خشم و عصبانیت و تاثیرات آن از نظر روانی---------- 201

 تکنیک‌های عملی برای از بین بردن خشم و عصبانیت------ 203

 تکنیک پنج بخش یا پنج ستون----------------- 203

 ستون اول، می‌نویسیم که دقیقاً و واقعاً چه اتفاقی افتاده است-------- 203

 ستون دوم، آنچه را که به خود می‌گوییم باید بنویسیم--------------- 204

 ستون سوم، ستون ارزیابی فعـالیت‌های ذهنی و نـگاهی بـه نظام بـاورها،

 اعتقادات، انتظارات و توقعات------------------------------------- 205

 ستون چهارم، مـربوط بـه این است که حرف درست، عقیده، نظر مناسب

و خوب کدام است----------------------------------------------- 205

 ستون پنجم، فوائد نوشته می‌شود-------------------------------- 205

مثال اول) بـه فـرزند خود می‌گویید که تلویزیون را خاموش کن، بـازی را

متـوقف کن و به درس و مَشقات بـِرس و فرزند، حرف شما گوش نمی‌دهد و

 آن‌گونه عمل نمی‌کند-------------------------------------------- 206

 مثال دوم) شما از شخصی تقاضای ازدواج می‌کنید یا به او پیشنهاد ازدواج

می‌دهید و او نمی‌پذیرد------------------------------------------ 213

 بسیاری از مـردم با نوشتن قرارداد و قول به خود که من به مدت یک روز

یا 24 ساعت عصبانی نخواهم شد و برای آرام کردن و ادراه کردن خود موفق

بوده‌اند--------------------------------------------------------- 216

 این سخن که، من دیگر عصـبانی نخواهم شد را هـرگز به زبان نیاورید و

چند نکته‌ی دیگر------------------------------------------------ 216

 چـند راه و روش بـرای اداره کـردن و آرام کـردن خـود و مقابله با فشـار

روانی- اجتماعی (stress)--------------------------------------- 219

 بخشش---------------------------- 221

 بـرای بخشـیدن خـود و دیگران باید مراحلی را مورد نظر و تـوجه داشته

باشیم--------------------------------------------------------- 223

 اول) اگـر دربـاره خطا و اشتباه خـودمان فـکر می‌کنیم، یـادمان باشد که

 اشتباه همیشه بعداً معلوم می‌شود--------------------------------- 223

 دوم) زمانی که اشتباه کردیم چه احتیاجات و نیازهایی داشته‌ایم------- 224

 سوم) در هنگام اشـتباه چـه احساسات، عواطف و هیجاناتی داشته‌ام و در

چه شرایطی و وضعیتی از نظر داخلی و درونی بوده‌ام؟---------------- 224

 چهارم) گفتن این مطلب به خود، که ای کاش نشده بود، اشتباهی صورت

 گرفته گرچه علل و عواملش را می‌شناسم--------------------------- 225

 پنجم) اگر این اشتباه را در حق دیگری انجام داده‌ام معذرت خواهی از آن

 فرد وظیفه‌ی من است------------------------------------------- 225

 ششم) بـخشش خـواهی و انتظار فـراموش کـردن در وجـود خـودمان و

دیگران   225

برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

کالاهای مرتبط

تازه‎های وبلاگ